ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ("ข้อกำหนดการใช้งาน") ที่มีผลบังคับใช้กับคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท Parsons Xtreme Golf, LLC ("PXG") ที่ www.pxg.com ("เว็บไซต์") รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคำอธิบายของแนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งได้นำมารวบรวมไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จากข้อมูลอ้างอิงนี้ เมื่อเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าคุณตกลงยอมรับพันธะกพันตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ ซึ่งจัดทำเป็นข้อตกลงที่มีพันธะผูกพันตามกฎหมาย ("ข้อตกลง") หากคุณไม่ตกลงยอมรับพันธะผูกพันตามข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้

หมายเหตุ: ข้อตกลงนี้รวมถึงข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการที่เป็นข้อบังคับ ซึ่งหมายความว่าคุณตกลงที่จะยื่นส่งข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เพื่อความมีผลผูกพันของบุคคลในการอนุญาโตตุลาการ แทนขั้นตอนการดำเนินคดีในศาล หากคุณต้องการเลือกที่จะปฏิเสธข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการที่เป็นข้อบังคับนี้ บทบัญญัติการระงับ/อนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทด้านล่างได้ระบุขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการดังกล่าว บทบัญญัติการระงับ/อนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทได้ระบุไว้ในการสละสิทธิ์การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ซึ่งหมายความว่าคุณตกลงที่จะดำเนินการข้อพิพาทใดก็ตามแบบรายบุคคล ไม่ใช่การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ข้อตกลงนี้ได้ยังระบุไว้ในการสละสิทธิ์การตัดสินโดยคณะลูกขุนด้วยเช่นกัน

1. ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์และเนื้อหา

หน้าทุกหน้าในเว็บไซต์นี้และสื่อใดก็ตามที่สามารถดาวน์โหลดได้เป็นทรัพย์สินของ PXG เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไฟล์ เอกสาร ข้อความ รูปถ่าย ภาพ เสียง วีดิทัศน์ และสื่อใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านหรือพร้อมสำหรับการใช้งานหรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") จะต้องไม่มีการคัดลอก แจกจ่าย ดัดแปลง ผลิตซ้ำ เผยแพร่ หรือใช้ ทั้งหมดหรือบางส่วน ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PXG

คุณสามารถดู คัดลอก พิมพ์หรือใช้เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้ส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และโดยมีเงื่อนไขว่า: (1) เป็นการใช้ข้อมูลของเนื้อหาที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น (2) ห้ามดัดแปลงข้อความ ภาพพิมพ์ หรือเนื้อหาอื่นที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าในรูปแบบใด และ (3) ห้ามใช้ คัดลอก หรือแจกจ่าย ภาพพิมพ์ ภาพ หรือรูปถ่ายที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้ โดยแยกจากข้อความที่แนบไว้หรือแยกจากลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือคำแถลงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อื่น ไม่มีข้อความใดในที่นี้สามารถที่จะตีความว่าเป็นการให้ ทั้งโดยความหมาย โดยการรับรอง หรือโดยใบอนุญาตหรือการอนุญาตสิทธิ์อื่นใดก็ตาม เพื่อใช้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดทั้งสิ้นของ PXG หรือของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

2. จรรยาบรรณ

ในการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่

  • มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงหรือการเบี่ยงเบนให้เกิดความเข้าใจผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เราโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการปลอมแปลงอัตลักษณ์ หากการกระทำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจผิด ฉ้อโกงหรือฉ้อฉล
  • ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่อาจก่อความเสียหาย ทำให้ไร้ความสามารถ เกินพิกัด หรือก่อความบกพร่อง หรือเป็นการรบกวนการใช้งานของเว็บไซต์นี้ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้รายอื่น' หรือก่อความเสียหาย รบกวน หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดก็ตาม
  • ได้หรือพยายามเพื่อการได้มาซึ่งการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ บัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยการแฮก การเจาะรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด
  • ได้รับหรือพยายามเพื่อการได้รับสื่อหรือข้อมูลใดก็ตาม ด้วยวิธีการใดก็ตาม ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของความพร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงการรวบรวมหรือการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมล
  • พยายามตรวจสอบ ตรวจอย่างละเอียด หรือทดสอบช่วงโหว่ของระบบหรือเครือข่าย หรือเพื่อละเมิดมาตรการความปลอดภัยหรือการพิสูจน์ความถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • รบกวนหรือพยายามรบกวนบริการของผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ด้วยวิธีการส่งไวรัสไปยังเว็บไซต์ การโหลดเกิน "การทำให้ข้อมูลท่วม" (flooding) "การสแปม" "การโจมตีด้วยอีเมล" (mailbombing) หรือ "การทำให้หยุดทำงาน (crashing)"
  • ใช้หรือพยายามใช้กลไก ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ ตัวแทน หรืออุปกรณ์หรือเครื่องกลอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เบราว์เซอร์ สไปเดอร์ หุ่นยนต์ ตัวตนจำลอง หรือตัวแทนอัจฉริยะอื่น) เพื่อนำทางหรือค้นหาเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่ใช่โปรแกรมค้นหาและตัวแทนการค้นหาที่มีอยู่จาก PXG ในเว็บไซต์นี้ และไม่ใช่ที่มีอยู่โดยทั่วไปในเบราว์เซอร์เว็บของบุคคลที่สาม (เช่น Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome)
  • ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือพระราชกฤษฎีกาที่มีผลใช้บังคับ
  • ล่วงล้ำหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น’ รวมถึงความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  • การละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจส่งผลให้ต้องโทษทางแพ่งหรืออาญา PXG จะสอบสวนเหตุการณ์ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว และอาจเกี่ยวพันและอาจต้องร่วมมือมือกับหน่วยงานผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว

3. บัญชี

คุณอาจจะต้องสร้างบัญชีเพื่อเข้าถึงหรือใช้พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้ และเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์นี้ หากคุณเลือกที่จะสร้างบัญชี คุณก็ต้องรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบัญชีของคุณ (รวมถึง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ตลอดจนการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว บัญชีของคุณ และอุปกรณ์ของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่าจะแจ้งให้เราทราบโดยทันที หากมีการเข้าถึงหรือการใช้งานบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ

4. การซื้อผลิตภัณฑ์

ก. ผลิตภัณฑ์และราคา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และความพร้อมใช้งาน PXG ขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง ระงับ หรือหยุดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดก็ตามได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่ในบางกรณี ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อัพเดต ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งแสดงราคาไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หากมีการเรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นจากบัตรเครดิตของคุณแล้ว และคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก เราจะออกเครดิตไปยังบัญชีบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บ

หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ วิธีการแก้ไขที่เป็นดำเนินการของคุณแต่เพียงผู้เดียวคือการส่งผลิตภัณฑ์คืนในสภาพที่ไม่มีการใช้งานตามนโยบายการคืนของ PXG’

ข. เงื่อนไขการชำระเงิน

สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่คุณสั่งซื้อทางเว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าจะชำระเงินตามราคาที่แสดงไว้บนหน้ารายการผลิตภัณฑ์นั้น ณ เวลาที่คุณสั่งซื้อ (“ราคาผลิตภัณฑ์”) ค่าจัดส่งสำหรับบริการจัดส่งที่คุณเลือก (“ค่าจัดส่ง”) และภาษีที่มีผลใช้บังคับ PXG จะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณที่ได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามจำนวนเงินของผลิตภัณฑ์ และโดยนัยนี้คุณได้ให้อนุญาตในการดำเนินการดังกล่าว

การชำระเงินทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินได้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้หรือในหน้าผลิตภัณฑ์ที่มีผลใช้

*PXG ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปฏิเสธการคืนผลิตภัณฑ์บางรายการ อาทิเช่น คำสั่งซื้อพิเศษหรือตามสั่ง ชิ้นส่วนที่มีการนำไปประกอบหรือดัดแปลง และรายการที่มีการประทับชื่อหรือข้อความส่วนตัว กรุณาอ่านนโยบายการคืนในเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

5. ความถูกต้องของข้อมูล ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน

แม้ว่า PXG จะพยายามเพื่อรับรองความสมบูรณ์และความถูกต้องของเว็บไซต์นี้ แต่ไม่ได้เป็นการแสดง การรับประกัน หรือการรับรองใดทั้งสิ้น สำหรับความถูกต้องหรือความแม่นยำของเว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่อยู่ในนั้น ข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือได้รับการอัพเดตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ PXG ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใดก็ตามหรือรายการอื่นใดที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น

การใช้ และการอ้างอิง คำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล ข้อความและภาพพิมพ์ที่มีหรือแสดงไว้ผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นการจัดหาให้คุณบนพื้นฐานของ"อย่างที่เป็น" "อย่างที่มีอยู่" PXG ไม่ใช่ตัวแทนหรือให้การรับประกันใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าเป็นผู้ดำเนินการของเว็บไซต์นี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับได้อนุญาตไว้ PXG ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนและการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าประเภทใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันที่สื่อโดยนัยของความสามารถในการขายได้หรือความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความมีฝีมือ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม PXG ไม่รับประกันหรือรับรองว่า ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัส/หรือองค์ประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย

PXG ไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ การนำทางผิดพลาด หรือการส่งผ่านที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง ความล้มเหลวในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อบกพร่องทางเทคนิคอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของมนุษย์หรือด้านเทคนิค

6. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์

PXG และบุคคลที่สามที่ได้กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใดทั้งสิ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการสูญเสียกำไร ข้อมูลสูญหาย ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้อง ทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ) ซึ่งเกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ในทุกรูปแบบ เนื้อหาหรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ และ/หรือเว็บไซต์ที่มีการลิงก์ใดๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนเรื่องความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม การแก้ไขที่เป็นดำเนินการของคุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความไม่พึงพอใจในเว็บไซต์นี้ บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และ/หรือเว็บไซต์ที่มีการลิงก์ นั่นคือการหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการเหล่านี้

7. ข้อยกเว้น

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของการรับประกันบางข้อ ความรับผิดและความเสียหาย ดังนั้นข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดบางข้อข้างต้นจึงอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ ในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของ PXG’ จะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้ให้อนุญาตไว้

8. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะแก้ต่าง ชดใช้ และชดเชยแทน PXG และบริษัทในเครือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้อำนวยการ พนักงาน ที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องของ PXG และของบุคคลที่สามทั้งหมดสำหรับการเรียกร้อง การสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่มีข้อจำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร') ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหาที่ถูกดาวน์โหลดหรือได้จากเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่มีข้อจำกัดเพียง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นของ PXG หรือของบุคคลหรือองค์กรอื่น

9. ลิงก์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ("เว็บไซต์ที่มีการลิงก์") PXG ไม่ได้เฝ้าติดตามหรือควบคุมเว็บไซต์ที่มีการลิงก์และไม่ให้การรับรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย ความทันเวลา ความน่าเชื่อถือหรือความพร้อมใช้งาน ต่อเนื้อหาที่อัปโหลด แสดงไว้หรือแจกจ่าย หรือต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในหรือที่เว็บไซต์ที่มีการลิงก์เหล่านี้ หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงเว็บไซต์ที่มีการลิงก์) ถือว่าคุณรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง และการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งคุณควรอ่านก่อน การแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นไม่ถือว่าหรือสื่อโดยนัยว่า PXG' ให้การรับรอง สนับสนุน หรือแนะนำบุคคลที่สามหรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่อยู่ในเว็บไซต์นั้น หรือพร้อมใช้งานผ่านทางเว็บไซต์นั้น

10. การดัดแปลง/การยกเลิกโดย PXG

PXG ขอสงวนสิทธิ์ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ในการดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกเว็บไซต์นี้ และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในที่นี้ และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในที่นี้ ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด โดยมีการแจ้งให้คุณทราบหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่มีการยกเลิก คุณยังคงมีหน้าที่ตามพันธะผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงพันธะผูกพันในการรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายที่คุณทำไว้ และตามข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิด นอกจากนี้ PXG จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ

PXG อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว PXG จะแจ้งเตือนอย่างชัดเจนให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสื่อใดก็ตาม

11. การระงับ/อนุญาโตตุลาการของข้อพิพาท

PXG มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับคุณในกรณีที่มีข้อพิพาท หากคุณมีปัญหาหรือข้อพิพาท คุณต้องแจ้งให้ PXG ทราบก่อนและให้โอกาสแก่ PXG ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาทของคุณแบบฉันท์มิตร ซึ่งรวมถึงการแจ้งรายละเอียดปัญหาหรือข้อพิพาทของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: info@pxg.com หรือที่อยู่ทางไปรณีย์:

Parsons Xtreme Golf, LLC
15690 N. 83rd Way
Scottsdale, Arizona 85260

คุณตกลงว่าจะเจรจากับ PXG ด้วยเจตนาบริสุทธิ์เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อพิพาทของคุณ ผลจากการนี้ควรจะเป็นการแก้ไขปัญหา แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ปัญหาหรือข้อพิพาทของคุณไม่ได้รับการแก้ไขในระดับที่น่าพึงพอใจภายในหกสิบ (60) วันหลังจากที่ PXG' ได้รับรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ คุณตกลงว่าจะดำเนินการตามบทบัญญัติการระงับข้อพิพาทด้านล่าง

การอนุญาโตตุลาการ: คุณตกลงว่าที่ประชุมและการดำเนินการแก้ไขแต่เพียงอย่างเดียวและเฉพาะเจาะจงสำหรับข้อพิพาทและข้อเรียกร้องบางส่วนและทั้งหมด ที่ไม่สามารถแก้ไขอย่างเป็นทางการได้และเกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากเว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดทั้งสิ้น จะต้องตัดสินชี้ขาดและผูกมัดโดยอนุญาโตตุลาการ ยกเว้นในขอบเขตที่คุณได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิด หรือข่มขู่ว่าจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ PXG' หรือบุคคลสามอื่นใด' ในกรณีที่คุณรับรู้ว่าอนุญาโตตุลาการยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขตามกฎหมาย PXG และ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง อาจร้องขอคำสั่งศาลหรือการบรรเทาอื่นที่เหมาะสม คุณและเรารับรู้ว่าข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับกับการค้าระหว่างรัฐและรัฐบัญญัติอนุญาโตตุลาการแห่งรัฐบาลกลาง และกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการแห่งรัฐบาลกลางมีผลใช้กับอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงนี้ (โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกอื่นใดของบทบัญญัติของกฎหมาย)

การอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อกำหนดนี้จะต้องดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ "AAA") สำหรับการเรียกร้องที่มีมูลค่าต่ำกว่า 75,000 USD ขั้นตอนเพิ่มเติมของ AAA' สำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจะมีผลบังคับใช้ สำหรับการเรียกร้องที่มีมูลค่าสูงกว่า 75,000 USD กฎระเบียบอนุญาโตตุลาการด้านการค้าของ AAA' จะมีผลบังคับใช้ กฎระเบียบของ AAA มีอยู่ที่ www.adr.org หรือโดยการโทรติดต่อหมายเลข 1-800-778-7879 (ภายในสหรัฐอเมริกา) เมื่อคุณยื่นคำร้องการอนุญาโตตุลาการ เราจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้อง การดำเนินการ และอนุญาโตตุลาการทั้งหมดสำหรับการเรียกร้องที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 75,000 USD สำหรับการเรียกร้องที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 75,000 USD การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้อง การดำเนินการ และอนุญาโตตุลาการจะบังคับใช้ภายใต้กฎระเบียบอนุญาโตตุลาการด้านการค้าของ AAA คุณและเราตกลงว่าจะชำระค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับทนายความ ผู้เชี่ยวชาญและพยาน อนุญาโตตุลาอาจตัดสินชี้ขาดสำหรับวิธีการบรรเทาตามแต่ละกรณีที่อาจมีในศาล รวมถึงคำสั่งศาลหรือคำตัดสินวิธีบรรเทาและค่าธรรมเนียมของทนายความ' นอกจากนี้ สำหรับการเรียกร้องที่มีมูลค่าต่ำกว่า 75,000 USD ตามคำบอกกล่าวที่คุณได้ให้ไว้และการเจรจาด้วยเจตนาบริสุทธิ์กับ PXG ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้นก่อนการเริ่มต้นของอนุญาโตตุลาการ หากอนุญาโตตุลาการพบว่าคุณเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าในการอนุญาโตตุลาการนี้ คุณจะได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมของทนายความและค่าดำเนินการตามสมควร' ยกเว้นสำหรับการเรียกร้องที่ได้รับการตัดสินว่าไม่ใช่สาระสำคัญ PXG ตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยสำหรับค่าธรรมเนียมของทนายความ'ในการอนุญาโตตุลาการ แม้ว่าสิทธิ์ดังกล่าวจะมีอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับก็ตาม เนื่องจากข้อยกเว้นที่จำกัดเรื่องการตัดสินชี้ขาดในข้อตกลงนี้ คุณและเราตกลงว่าคุณอาจทำการยื่นคำร้องต่อศาลในคดีมโนสาเร่ หากการเรียกร้องของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการพิจารณาคดีของศาลดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะปฏิเสธข้อตกลงเรื่องการอนุญาโตตุลาการนี้ หากคุณไม่ตกลงสำหรับบทบัญญัติการอนุญาโตตุลาการที่เป็นข้อบังคับนี้ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธข้อตกลงในส่วนนี้โดยการส่งอีเมลไปที่ info@pxg.com ภายในสามสิบ (30) วันนับตั้งแต่ที่มีการสื่อสารตอบโต้ดังกล่าว การเลือกปฏิเสธที่ได้รับหลังจากระยะเวลาสามสิบ (30) วันจะไม่มีผลบังคับใช้ และคุณต้องดำเนินการเรียกร้องของคุณผ่านทางการอนุญาโตตุลาการตามข้อกำหนดเหล่านี้

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้ให้อนุญาตไว้ ไม่มีการอนุญาโตตุลาการหรือการเรียกร้องอื่นภายใต้ข้อตกลงนี้ที่จะนำมาร่วมกับการอนุญาโตตุลาการอื่นหรือการเรียกร้องอื่น ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปัจจุบันหรืออตีดผู้ใช้อื่นใดของเว็บไซต์นี้ และการฟ้องคดีของการอนุญาโตตุลาการในนามกลุ่มบุคคลจะไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีของการสละสิทธิ์การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลนี้ถูกพิจารณาว่าไม่มีผลใช้บังคับ การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลที่อ้างถึงอาจดำเนินการในศาลของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจหน้าที่ และไม่ใช่ในการอนุญาโตตุลาการ

เราทั้งสองตกลงว่า ไม่ว่าการเรียกร้องจะดำเนินการในศาลหรืออนุญาโตตุลาการก็ตาม ทั้งคุณและ PXG ขอสละสิทธิ์การพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทระหว่างเราโดยคณะลูกขุน

ทั้งนี้จะไม่มีกรณีใดทั้งสิ้น ที่การเรียกร้องหรือการฟ้องคดีโดยคุณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม จะเกิดขึ้นเป็นเวลามากกว่าหนึ่ง (1) ปีหลังจากการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น

12. ข้อมูลทั่วไป

การเป็นโมฆะ: ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการ ศาลหรือการพิพากษาอื่นของเขตอำนาจศาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ตัดสินว่าข้อกำหนดการใช้งานใดก็ตามไม่มีผลใช้บังคับ บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องถูกจำกัดหรือตัดออกภายในขอบเขตต่ำสุดที่จำเป็น เพื่อให้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ยังคงมีผลใช้บังคับและอำนาจอย่างเต็มที่

ผู้เข้าชมระหว่างประเทศ: PXG ไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือสื่อของบริการนี้เหมาะสมหรือชอบด้วยกฎหมายในประเทศใดก็ตามที่อยู่ภายนอกสหรัฐอเมริกา หรือว่าข้อตกลงนี้สอดคล้องตามกฎหมายของประเทศอื่นใด กลุ่มบุคคลที่เลือกการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากสถานที่ตั้งภายนอกสหรัฐอเมริกา ดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเองและเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายระดับท้องถิ่น หากและตามขอบเขตของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

กฎหมายที่ใช้กำกับควบคุม: ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาและรัฐอาริโซน่า โดยไม่มีผลขัดแย้งกับหลักการทางกฎหมายที่อาจทำให้มีการขอใช้กฎหมายจากเขตอำนาจศาลอื่น

การมอบหมาย คุณต้องไม่มอบหมายหรือโอนสิทธิ์ข้อตกลงนี้ หรือสิทธิ์ใดๆ หรือทั้งหมดของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ PXG และการพยายามดำเนินการดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ

ข้อตกลงทั้งหมด ไม่มีการสละสิทธิ์ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PXG ถือว่าข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ PXG ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ ความบกพร่องของ PXG' ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ใดก็ตามหรือบทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ จะไม่ดำเนินการตามการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว ชื่อของหัวข้อในข้อตกลงนี้ตั้งขึ้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีผลตามกฎหมายหรือต่อการทำสัญญา

ติดต่อเรา สำหรับคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาภายใน กรุณาติดต่อเราที่ info@pxg.com