ข้อจำกัดการรับประกัน

การถอดแยกชิ้นส่วนไม้กอล์ฟ:

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไม้กอล์ฟที่ได้รับการประกอบชิ้นส่วนครบสมบูรณ์ที่ผลิตโดย PXG ซึ่งขายผ่านทางร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการแต่งตั้งของ PXG ภายใต้ข้อจำกัดสำหรับการรับประกันทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) บริษัท Parsons Xtreme Golf หรือบริษัทในเครือ (PXG) ให้การรับประกัน: (ก) แก่ผู้บริโภคคนแรกหรือผู้ที่ได้รับของขวัญในกรณีที่ได้รับไม้กอล์ฟใหม่และไม่มีการใช้งานเป็นของขวัญ โดยที่ไม้กอล์ฟดังกล่าวปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและงานฝีมือในระหว่างการใช้งานโดยปกติและเป็นกิจวัตรตามอายุการใช้งานของไม้กอล์ฟ และ (ข) แก่บุคคลที่ซื้อส่วนประกอบของไม้กอล์ฟจากผู้บริโภคคนแรกหรือผู้ที่ได้รับของขวัญในกรณีที่ได้รับส่วนประกอบของไม้กอล์ฟที่ถูกใช้งานมาก่อนดังกล่าวเป็นของขวัญ โดยที่ส่วนประกอบของไม้กอล์ฟดังกล่าวปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและงานฝีมือในระหว่างการใช้งานโดยปกติและเป็นกิจวัตรเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันแรกที่ซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่า ในแต่ละกรณี ไม่มีการใช้งานไม้กอล์ฟอย่างไม่ถูกต้อง มีการดัดแปลง มีข้อบกพร่อง หรือมีการใช้งานผิดประเภท หรือได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของผู้บริโภคหรือบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ตามดุลพินิจของ PXG แต่เพียงผู้เดียว ไม้กอล์ฟจะได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ หากไม้กอล์ฟได้รับการดัดแปลงจากมาตรฐานเดิม (เช่น การเปลี่ยนด้ามจับ) และไม่ได้รับความเสียหายอันเป็นผลจากการดัดแปลงดังกล่าว

การรับประกันไม้กอล์ฟที่ได้รับการประกอบชิ้นส่วนครบสมบูรณ์นี้ไม่คุ้มครองความชำรุดและสึกหรอจากการใช้งานปกติ และหมายเลขซีเรียลต้องถูกต้องและไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข นอกจากนี้ การออกไม้กอล์ฟของการแข่งขัน tour ที่ไม่ใช่การออกสำหรับการนำไปจำหน่ายต่อนั้น ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้

ส่วนประกอบของไม้กอล์ฟ:

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของไม้กอล์ฟแต่ละส่วนประกอบที่ผลิตโดย PXG (เช่น หัวไม้กอล์ฟ) ซึ่งขายผ่านทางร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการแต่งตั้งของ PXG ภายใต้ข้อจำกัดสำหรับการรับประกันทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) PXG ให้การรับประกัน: (ก) แก่ผู้บริโภคคนแรกหรือผู้ที่ได้รับของขวัญในกรณีที่ได้รับส่วนประกอบของไม้กอล์ฟใหม่และไม่มีการใช้งานเป็นของขวัญ โดยที่ส่วนประกอบของไม้กอล์ฟดังกล่าวปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและงานฝีมือในระหว่างการใช้งานโดยปกติและเป็นกิจวัตรตามอายุการใช้งานของส่วนประกอบของไม้กอล์ฟ และ (ข) แก่บุคคลที่ซื้อส่วนประกอบของไม้กอล์ฟจากผู้บริโภคคนแรกหรือผู้ที่ได้รับของขวัญในกรณีที่ได้รับส่วนประกอบของไม้กอล์ฟที่ถูกใช้งานมาก่อนดังกล่าวเป็นของขวัญ โดยที่ส่วนประกอบของไม้กอล์ฟดังกล่าวปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและงานฝีมือในระหว่างการใช้งานโดยปกติและเป็นกิจวัตรเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันแรกที่ซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่า ในแต่ละกรณี ไม่มีการใช้งานส่วนประกอบของไม้กอล์ฟอย่างไม่ถูกต้อง มีการดัดแปลง มีข้อบกพร่อง หรือมีการใช้งานผิดประเภท หรือได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของผู้บริโภคหรือบุคคลที่สาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของไม้กอล์ฟใดก็ตาม PXG ไม่รับประกันชิ้นส่วนอื่นที่ถูกนำมารวมกับส่วนประกอบของไม้กอล์ฟดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยึดเหนี่ยวหรือการเชื่อมโยงระหว่างส่วนประกอบและชิ้นส่วนอื่นใดซึ่งเป็นการนำมารวมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ PXG

การรับประกันที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของไม้กอล์ฟนี้ไม่คุ้มครองความชำรุดและสึกหรอจากการใช้งานปกติ และหมายเลขซีเรียลต้องถูกต้องและไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข นอกจากนี้ การออกส่วนประกอบของไม้กอล์ฟของการแข่งขัน tour ที่ไม่ใช่การออกสำหรับการนำไปจำหน่ายต่อนั้น ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริมสำหรับกีฬากอล์ฟ:

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริมของ PXG (ที่นอกเหนือจากไม้กอล์ฟที่ได้รับการประกอบชิ้นส่วนครบสมบูรณ์หรือส่วนประกอบของไม้กอล์ฟแต่ละส่วนประกอบ) PXG ให้การรับประกัน แก่ผู้บริโภคคนแรกเท่านั้น ว่าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริมจะปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุและงานฝีมือในระหว่างการใช้งานโดยปกติและเป็นกิจวัตรเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อวันแรกจากร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการแต่งตั้งของ PXG หรือโดยตรงจาก PXG โดยมีเงื่อนไขว่า: (1) ผู้บริโภคต้องแสดงหลักฐานของการซื้อในรูปแบบของใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจากร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการแต่งตั้งของ PXG ที่เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เสริมดังกล่าวแก่ผู้บริโภค และ (2) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เสริมดังกล่าวไม่ได้รับการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการดัดแปลง มีข้อบกพร่อง หรือมีการใช้งานผิดประเภท หรือได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำหรือความประมาทเลินเล่อของผู้บริโภคหรือบุคคลที่สาม

การรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์เสริมนี้ไม่คุ้มครองความชำรุดและสึกหรอจากการใช้งานปกติ

ข้อจำกัดของการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ PXG ทั้งหมด:

หากมีการซื้อผลิตภัณฑ์ของ PXG จากผู้จำหน่ายรายอื่นที่ไม่ใช่ร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการแต่งตั้งจาก PXG การรับประกันดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้ และในกรณีดังกล่าว PXG ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงการรับประกันสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ PXG ทั้งหมดที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการรับประกันตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนแทนใดก็ตามของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะได้รับการประกันนับตั้งแต่วันแรกที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการแต่งตั้งของ PXG หรือโดยตรงจาก PXG ไม่ได้นับจากวันที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทน

การรับประกันทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายแห่งรัฐ รวมถึงการรับประกันโดยนัยของสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ มีข้อจำกัดสำหรับระยะเวลาการรับประกันซึ่งแสดงไว้อย่างชัดแจ้งตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ไม่มีการรับประกันอื่นใดทั้งสิ้นที่มีการขยายความครอบคลุมนอกเหนือจากการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น รัฐบางรัฐไม่อนุญาตข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันระบุไว้โดยนัย ดังนั้นการจำกัดเรื่องระยะเวลาของการรับประกันนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

เนื่องด้วยความคาดหวังของการรับประกันใดก็ตามที่สื่อโดยนัยโดยกฎหมายแห่งรัฐ ตามที่ถูกจำกัดด้วยเหตุนี้ การรับประกันที่ถูกจำกัดตามที่กล่าวถึงในก่อนหน้านี้จึงเป็นสิทธิ์ขาดจำเพาะและแทนที่การรับประกัน การรับรอง ข้อตกลง และข้อผูกมัดที่คล้ายกันอื่นใดทั้งหมดของผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้า

PXG ไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ PXG  รัฐบางรัฐไม่อนุญาตข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายสืบเนื่อง ดังนั้นข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้จึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ทั้งนี้ไม่มีบุคคล ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนค้าต่าง ร้านค้าปลีก ผู้จำหน่ายต่อหรือบุคคลที่สามอื่นใดทั้งสิ้นได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือขยายระยะเวลาของการรับประกันเหล่านี้ไม่ว่าจะในรูปแบบลักษณะใดทั้งสิ้น

การรับประกันเหล่านี้ให้สิทธิ์ตามกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ นอกจากนี้คุณก็ยังมีสิทธิ์อื่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

ขั้นตอนการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ PXG ทั้งหมด:

หากผลิตภัณฑ์ของ PXG มีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายสำหรับการรับประกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว PXG จะ (1) ซ่อมแซมความบกพร่อง (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องด้วยผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันหรือเท่าเทียมกัน (3) คืนเงินที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาจริงลบด้วยค่าเสื่อมราคาที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานการใช้งานจริง ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีจำหน่ายอีกต่อไปและไม่สามารถซ่อมแซมได้ เมื่อมีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับ PXG โดยเร็วผ่านทางร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการแต่งตั้งของ PXG

หากคุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ PXG ที่อยู่ภายใต้การรับประกันจากร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการแต่งตั้งของ PXG คุณต้องติดต่อสถานที่เดิมที่คุณซื้อเพื่อจัดการการเรียกร้องการรับประกันทั้งหมด การซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการที่ร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการแต่งตั้งของ PXG จะต้องถูกนำไปเพื่อทำการประเมินที่ร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อนั้นโดยตรง ไม่ใช่ PXG

หากคุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ PXG ที่อยู่ภายใต้การรับประกันจาก PXG โดยตรง กรุณาติดต่อแผนกการสนับสนุนผู้เล่นของ PXG โดยตรงสำหรับหมายเลขการอนุมัติการส่งคืนวัสดุที่หมายเลข 1-844-PLAY-PXG (1-844-752-9794) เมื่อแผนกสนับสนุนผู้เล่นของ PXG ได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสิทธิ์ภายใต้การรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ก็จะมีการออก“หมายเลขการอนุมัติการส่งคืน”ให้คุณพร้อมด้วยคำแนะนำในการจัดส่ง จะต้องมีการแสดงหมายเลขการอนุมัติการส่งคืนให้เห็นอย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนเพื่อการได้รับทางกายภาพโดยคลังสินค้า การออกหมายเลขการอนุมัติการส่งคืนมิได้หมายความว่า PXG จำเป็นจะต้องยอมรับว่าการเรียกร้องประกันดังกล่าวว่าถูกต้อง อาจมีการระบุข้อกำหนดซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประกันเมื่อ PXG’ ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนนั้น

หากคุณมีคำถามใดก็ตามเกี่ยวกับการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อร้านค้าปลีกหรือผู้จำหน่ายต่อที่ได้รับการแต่งตั้งของ PXG ใกล้บ้านคุณหรือแผนกการสนับสนุนผู้เล่นของ PXG ที่หมายเลข 1-844-PLAY-PXG (1-844-752-9794)